Villkor

AVTALSVILLKOR FÖR PREPKURS ANORDNAD AV THORAX AB

  1. Dessa villkor gäller för avtalet mellan Thorax Ab (”Thorax”) och personen som deltar i, eller har anmält sig till en av ”Thorax” anordnad prepkurs (”Kursdeltagaren”) eller köper en annan produkt (t.ex. material) (”Köparen”) på nätsidan.
  2. En bindande anmälan till ”Thorax” prepkurs, eller ett köp av någon annan produkt, kan göras enbart av en myndig person. Vårdnadshavarens skriftliga samtycke förutsätts för en omyndig anmälare.
  3. Prepkursens 65 platser fylls i anmälningsordning. Anmälan till prepkursen registreras omedelbart efter att den har mottagits av prepkurskoordinatorn.
  4. ”Kursdeltagaren” betalar in kursavgiften i samband med anmälningen. Anmälan blir bindande då kursavgiften är betald. Efter att kursavgiften är betald skickas en beställningsbekräftelse åt ”Kursdeltagaren” per e-mail. Betalningarna av övriga produkter blir likväl bindande då köpet utförs. Betalaren har rätt att annullera sitt köp inom 2 veckor från och med köpet (gäller ej material).
  5. Vill ”Kursdeltagaren” eller ”Köparen” annullera sitt deltagande/inköp efter att det gått 2 veckor sedan kursbetalningen utförts, returnerar ”Thorax” avgiften endast ifall ett synnerligen vägande skäl (t.ex. sjukdom) till annulleringen föreligger.
  6. Materialet som delas ut under prepkursen är skyddat enligt upphovsrättslagen. ”Kursdeltagaren” har inte rätt att dela med sig av materialet till utomstående. Materialet uppdateras kontinuerligt men om det mot förmodan skulle innehålla fel ansvarar “Thorax” inte för dessa bristfälligheter. Ifall det finns skillnader mellan informationen i inträdesförhörslitteraturen och i materialet som delas ut under prepkursen har informationen i inträdesförhörslitteraturen företräde.
  7. ”Kursdeltagaren” eller ”Köparen” ger sitt samtycke till behandling av dennes personuppgifter enligt följande registerbeskrivning (Personuppgiftslagen 523/99):
  8. Vi förbehåller oss rättigheten till förändringar.

REGISTERBESKRIVNING      

Privacy Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din beställning eller beställning och registrering godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Både personuppgiftslagen och GDPR tillämpas på rätten att få information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post (prepkurskoordinator@thorax.fi).

Nedanför finns våra användarvillkor de allmänna villkor som tillämpas på samtliga användare av nätsidan thoraxprepkurs.fi

Registeransvarig
Thorax Ab, (c/o prepkurskoordinatorn), Johannesbergsvägen 8, 00250 Helsingfors. Endast den registeransvariga har tillgång till registret.

Registrets namn
”Thorax Prepkursregister”

Godkännande av användarvillkoren

Genom att besöka eller använda vår webbsida eller dess innehåll (tillsammans ”Tjänsterna”) som ägs av Thorax Ab.

(“Vi” eller ”Oss”), accepterar du och förbinder dig att följa dessa
användarvillkor (“Användarvillkoren”). Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Oss. Om du inte accepterar något av Användarvillkoren skall du inte
använda Tjänsterna.

Användarvillkoren tillämpas på Tjänsterna i sin helhet. Vi
kan även erbjuda tjänster som inte är föremål för. Användarvillkoren utan för användarvillkor specifika för dessa separata tjänster.

Registrering av konto

Du kan skapa ett användarkonto hos Oss för att
få tillgång till de tjänster som kräver att du är inloggad med ett aktiverat och verifierat användarkonto. Du förbinder dig till att uppge fullständiga och korrekta uppgifter åt Oss. När du har registrerat ditt användarkonto kommer sidans administratör att granska dina uppgifter för att sedan på basen av uppgifterna aktivera och verifiera eller förkasta användarkontot.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
Att behandla anmälningar och där tillhörande uppgifter vad avser Thorax Ab:s kursverksamhet i syfte att administrera och förverkliga densamma. Vidare kan uppgifter lagras i syfte att hålla bok över kursdeltagarens prestationer under kursen.

Registrets datainnehåll
Den anmäldes namn, dennes kontaktuppgifter, samt fakturerings- och betalningsinformation. I vissa fall lagras även ytterligare information nödvändig med avseende på syftet, t.ex. vad avser den registrerades möjlighet att närvara vid tillfällen eller eventuella specialbehov för deltagande. Du kan kontakta prepkurskoordinatorn (prepkurskoordinator@thorax.fi) per e-post vid ärenden gällande registret.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter som den registrerade själv uppger åt Thorax Ab:s prepkurskoordinator

Utlämnade av uppgifter
I registret inlagrade uppgifter ges åt Thorax Ab:s prepkurskoordinator på prepkursen i vilken den registrerade avser delta. Information delas inte med utomstående. Vi säkerställer att den informationen som du har uppgett hålls hemlig och är skyddad mot obehörig åtkomst.

Översändande av uppgifter utanför EU
Nej

Dataskydd
Du har rätt att få veta vilken information som vi har registrerat om dig. Ifall den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att denna information skall rättas eller tas bort. Ifall du önskar att information skall rättas eller tas bort kan du begära det. Pappersmaterial behandlas med en av materialets känslighetsgrad tillbörlig grad av aktsamhet. Pappersmaterial förvaras i regel i lokaler till vilka allmänheten inte äger tillgång. Likväl kan pappersmaterial tillfälligt behandlas utanför sådana lokaler då syftet så påkallar.

Det digitala registret lagras av Thorax Ab som enligt sin uppfattning efterföljer sedvanlig standard av datasäkerhet. Tillgång till registret förutsätter lösenord. Med beaktande av materialets känslighetsgrad får materialet överföras och behandlas på allmänna kommunikationsnät utan särskild kryptering. Digitalt material kan även helt eller delvis lagras på en av prepkurskoordinatorn ägd persondator. All information raderas efter sex år, eftersom skatteverket förutsätter att infromationen sparas i sex år.

Denna sida använder cookies. I regel blir användarupplevelsen bättre då du använder cookies. Ifall du önskar att cookies tas ur bruk, är det lättast att utföra genom att ändra på din webbläsares inställningar. Ifall du inte hittar inställningarna, så kan du söka upp hjälp-sektionen i din webbläsare, eller ta
en titt på den engelskspråkiga webbsidan the About Cookies website för mera information och hjälp.

Immateriell egendom

Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med
Tjänsterna och allt innehåll, är skyddade av tillämplig lagstiftning och ägs av Oss.

Ändring av användarvillkoren

Vi kan ändra och uppdatera Användarvillkoren med jämna
mellanrum. Ändringar träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats med hjälp av Tjänsterna. Då ändringar anses vara betydande och kräver ditt medgivande enligt gällande lagstiftning kommer Vi att be om ditt medgivande för de uppdaterade användarvillkoren.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Användarvillkoren skall tolkas och regleras av Finsk lag. Användarvillkoren är senast uppdaterade den 24.5.2018.


THORAX AB  –  05/2018